Sáng ra chợ gần nhà mua thịt mua rau cho gần

Sáng ra chợ gần nhà mua thịt mua rau cho gần….. cả cái chợ nháo nháo khen đẹp trai. bà bán rau hỏi
“mặt con có cái gì giả ko mà đẹp trai quá vậy?”
không hiểu là THÀNH Ý hay ÁC Ý hay là bả diển quá đạt. mà thấy mặt bả nhìn mình như là hỏi thiệt.


Facebook: https://www.facebook.com/chunghialeodinhbao

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *