Tuổi mới bắt đầu mới

Tuổi mới bắt đầu mới.
Sẽ không để trể thêm một giây nào nữa cả, những gì đã không phải là của mình thì cũng sẽ không nghỉ đến nó nữa, tiếp tục cho những mục tiêu mà tôi chưa hoàn thành được từ cái bắt đầu của hơn ba năm về trước, mạnh mẽ để sống tốt hơn và làm những gì mình thích….
“Gửi đến kỷ niệm của tôi lời cảm ơn vì tất cả.”


Facebook: https://www.facebook.com/huynhdat.le.7

25 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *