Nói thẳng nói thật, đã là con người thì ai cũng mệt, cũng đói, cũng vật vã khi gặp khó khăn hết

Nói thẳng nói thật, đã là con người thì ai cũng mệt, cũng đói, cũng vật vã khi gặp khó khăn hết.
Đi giữa trưa nắng, vừa đói, vừa mệt, vừa nóng như đổ lửa ..
Nếu là bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào !?


Facebook: https://www.facebook.com/lamnguyenha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *